OPEWE

leergangen en seminars voor het onderwijs

Toegerust voor de Uitdagende Toekomst in de Sector

Er is veel te doen in onderwijsland!

In de afgelopen jaren is de druk op het HR- beleid sterk toegenomen: ziekteverzuim, loopbaanplanning, professionalisering, veranderingen in de samenleving die grote invloed hebben op de leerlingen en docentenpopulatie, maar ook hebben instellingen te maken met een grote vergrijzing en binnen een paar jaar zullen de instellingen te maken hebben met een groot pensioenverloop. Daarmee wordt het lerarentekort significant hoger als er niet op de juiste wijze aan adequate werving wordt gedaan.

Kortom veel te doen in onderwijsland.

Hoe zorgt de afdeling HR voor rust en een soepele aanpak. Hun rol in de instelling wordt steeds crucialer en is van vitaal belang voor de organisatie.

Herkent u de dynamiek in uw vakgebied en wilt u ook als HR-manager adequaat inspelen en de problematiek voor zijn? Wit u dé gesprekspartner worden voor directie of MT op het gebied van het brede HR-vakgebied?

Opewe organiseert samen met een aantal experts op hun vakgebied de leergang HR voor onderwijsinstellingen om uw kennis op het gebied van HRM te versterken en te verbreden.

Met deze leergang bent u in staat om veel meer toegevoegde waarde te leveren en daarmee de gestelde doelen op HR -gebied te realiseren in de veranderende wereld waarin het onderwijs zich bevindt.

Leergang voor Directeuren en HR-Professionals werkzaam in het onderwijsPraktijkgerichte 4-daagse leergang met extra verdiepingsdag.

Eerstvolgende startmoment is in 18 april 
2024

Een Cruciale Alliantie tussen HR en Directie

De Samenwerking tussen HR en Directie

In het dynamische onderwijslandschap staan scholen voor diverse uitdagingen die zowel flexibiliteit als een gezamenlijke inspanning van HR-professionals en directeuren vereisen. Opewe biedt een unieke leergang die gericht is op het bouwen van bruggen tussen HR en directie. Deze leergang behandelt niet alleen traditionele aspecten zoals duurzame inzetbaarheid en professionalisering, maar omarmt ook de dynamieken tussen oud en jong, en de invloed van veranderende samenleving en technologische vooruitgang, waaronder AI en Chat GPT.

De leergang biedt niet alleen kennisoverdracht, maar creëert ook een platform voor continue dialoog tussen HR en directie, waarmee we gezamenlijk een duurzame impact op het onderwijs kunnen realiseren.

Het programma van de leergang

Complexiteit en samenhang tussen de onderwerpen

Zonder titel 1300 x 900 px 

Het programma van de leergang voor Directeuren en HR professionals werkzaam in het onderwijs 'Onderwijs in Beweging' wordt verzorgd door toonaangevende deskundigen in hun vakgebied. De uitdagingen waar de sector voor staat zijn complex. De leergang beperkt zich niet tot één topic, maar richt zich op een breed scala aan onderwerpen die nu spelen binnen de onderwijssector. Deze actuele onderwerpen zijn allemaal met elkaar verbonden. De modules van de leergang:

 • Dr. Marc van der Meer - Professionaliteit en professioneel handelen in het onderwijs

 • Drs. Hans van der Spek - De voordelen van AI & ChatGPT voor HR in het onderwijs

 • Prof. Dr. Tinka van Vuuren - Een leven lang vitaal in het onderwijs

 • Prof. Dr. Beatrice van der Heijden - Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

 • Dr. Aart Bontekoning - Generaties in beweging

 • Madhu Mathoera, MBA - De samenleving in de school

 • Reindert Kriek - Leiderschap in HR


In de leergang  'Onderwijs in Beweging' zijn de deskundigen erin geslaagd om de samenhang tussen de onderwerpen vanuit meerdere disciplines en vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk te maken. De modules zijn zo vorm gegeven dat de deelnemers concrete handvatten krijgen voor de toepassing in de praktijk. Ons motto:  Van weten naar doen!

De beste deskundigen samen in één leergang voor Directies en HR in het onderwijs

Dr. Marc van der Meer

Onafhankelijk onderzoeker en adviseur onderwijssector

Professionaliteit en professioneel handelen in het onderwijs

Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hebben doorgaans heel complexe taken. Zij begeleiden een klas of groep in hun leerproces. De professionele vormgeving daarvan vraagt om continue ontwikkeling. Kennis van pedagogiek en didactiek, inhoud van het vak en organisatorische kennis. Dankzij technologische ontwikkelingen verandert de kennisdeling. In deze module besteden we aandacht aan het vraagstuk van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Welke professionele normen zijn belangrijk in de school en hoe kunnen de beschikbare capaciteiten worden gestimuleerd?    

 • Methodisch werken en continue verbetering
 • Vakvolwassenheid: De alleskunner of specialisatie op expertniveau?
 • Samenwerken in de school: teamvorming, co-makership, co-creatie
 • Gepersonaliseerd leren en onderwijstechnologie
 • Anders organiseren van onderwijs
Onderwijs aan het werk 2023 - Marc van der Meer

Drs. Hans van der Spek

Senior Management Consultant Berenschot.

De impact van AI & ChatGPT voor HR in het onderwijs

 • Wat is de impact van de technologische ontwikkelingen op de omvang en samenstelling van het personeelsbestand? Hoe kan de technologie gebruikt worden als hulpmiddel bij de personele plannig en formatie? In hoeverre worden onderwijzend en ondersteunend personeel geraakt door een andere manier van werken?
 • Op welke wijze kunnen we de technologische ontwikkelingen benutten voor de ondersteuning van de HR-processen? Is er wel een keuze of plaatsen we ons als onderwijsinstelling buiten spel als we volharden met toepassing van oplossingen uit het vorige decenium?

Technologische ontwikkelingen als Chat GPT worden niet alleen opgepakt door studenten, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden voor onderwijzend en onderwijs-ondersteuend personeel. Sterker nog de kennis en ervaring opgebouwd in een analoog tijdperk verdampt door een onvermogen om nieuwe technologiën op hun waarde te kunnen inschatten en te benutten. Een gevoel onvoldoende toegerust te zijn om de eigen taak naar behoren uit te kunnen voeren versterkt het risico op uitval en/of ongewenste uitstroom.

We zien een dalende trend als het gaat om de urgentie rondom IT-ondersteuning van de HR processen. Opvallend in de tijd van hybride werken, waarin het haast onmogelijk is om altijd direct in contact te staan met je collega's, de urgentie om datzelfde te bereiken juist afneemt.

Het behoud van je medewerkers is al ingewikkeld, maar dat zou op den duur nog lastiger kunnen worden zodra onderling contact en dus binding met het bedrijf wegebt. Daarom is het juist noodzaak om de IT-ondersteuning strak te hebben. Natuurlijk gaat het om veel meer aspecten, maar het goed om je te realiseren dat de wijze waarop je medewerkers ondersteunt invloed heeft op de employee experience.

Wat is de waarde van een cv en motivatiebrief als deze geoptimaliseerd worden door instrumenten als Chat GPT? Wat is het antwoord vanuit HR, maar ook hoe benutten we zelf de kracht van AI?

This image for Image Layouts addon

Prof. dr. Tinka van Vuuren

Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit

Een leven lang vitaal in het onderwijs

Een leven lang vitaal in het onderwijs. Wie wil dat niet als je voor de klas staat in het onderwijs? Voor de klas staan is een baan waarin leraren waarde toevoegen aan de gemeenschap, aan de leerlingen en hun ouders. Als leraar dragen zij bij aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze kern van het onderwijs maakt dat leraren van betekenis zijn. Het leraarschap biedt de mogelijkheid om talent optimaal in te zetten, om op de juiste plek zitten, een leven lang te leren en werkgeluk te vinden. Een leven lang vitaal voor de klas vraagt erom dat men duurzaam inzetbaar bent én blijft. Duurzame inzetbaarheid gaat over gezond en productief aan het werk kunnen, willen en mogen zijn en het plezier in het werk te houden. Nu én in de toekomst. HR ziet hoe belangrijk vitaliteit is om het ziekteverzuim terug te dringen en het verloop binnen de perken te houden, kortom hoe de achterdeur van de school dicht te houden! HR kan hieraan bijdragen door de ruimte en faciliteiten te scheppen om een leven lang vitaal aan het werk te zijn te bevorderen . Deze bijdrage gaat in hoe dit te doen door:

 • Energiebronnen vergroten en energielekken verminderen in het onderwijs
 • Gezondheid versterken
 • Ziekteverzuim verminderen
 • Motivatie vergroten
 • Vitaliteitsbeleid ontwikkelen.

 This image for Image Layouts addon

Prof. dr. Beatrice van der Heijden

Hoogleraar Strategisch Human Resource Management Radboud Universiteit

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Integrale visie op duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch HRM. Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch Human Resource Management. In deze interactieve bijeenkomst wordt vanuit een positief psychologische benadering ingegaan op de mogelijkheden van werknemers en leidinggevenden om mensen tot hun pensioengerechtigdeleeftijd of zelfs daarna op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan te laten invullen. Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het voetlicht gebracht. Gezien de enorme diversiteit in percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en loopbaansucces wordt een niet-normatief raamwerk gehanteerd. 

Met deze module willen we u als HR professional bewust maken van het belang van het bewaken van de duurzame inzetbaarheid. We gaan u hierbij handreikingen doen voor hoe de betrokken partijen (het topmanagement, HR, de lijnmanager, en de medewerker zelf) actie kunnen ondernemen om hieraan verder vorm te geven gedurende de gehele loopbaan. 

 • Gezond, gelukkig en productief aan het werk; Op naar duurzame loopbanen!
 • Niet-normatieve benadering van loopbanen.
 • Goede beoordelingen als basis voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
 • Belang van dialoog tussen medewerker en direct leidinggevende.
 • Complexiteit van het concept leeftijd ontrafeld.

This image for Image Layouts addon

Dr. Aart Bontekoning

Sociaal psycholoog en generatie & diversiteit expert

Generaties in beweging

Opvolgende generaties spelen een hoofdrol in het updaten van sociale processen. Deze processen - leiden, besluiten, samenwerken, leren en dergelijke - hebben namelijk een houdbaarheidsdatum. Herhalen daarna neemt steeds meer vitaliteit en werkenergie weg bij mensen, versuft een organisatie en ‘maakt’ die onaantrekkelijk.

Updaten van binnenuit via opvolgende generaties doet het tegenovergestelde.  Dát maakt een organisatie vitaal en aantrekkelijk! Met de arbeidskrapte is dit een topissue.

 • Hoe herken je gedateerde sociale gewoontes?
 • Hoe krijg je updateprocessen op gang?
 • Pas op: vergrijzen is niet hetzelfde als verouderen!
 • Hoe herken je een generatiekloof en dicht je deze?
 • Wat brengt GenZ (2000-2014) teweeg?!

De module begint met inventariseren van vragen van deelnemers. Aan het einde checken we of er antwoorden zijn gevormd. Misschien onverwacht anders dan vooraf gedacht.

This image for Image Layouts addon

Madhu Mathoera, MBA

Expert diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid en Auteur "De inclusieve organisatie"

De samenleving in de school

Nederland is heel divers, maar hoe komt het dat we deze diversiteit onvoldoende terugzien in organisaties? De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor de thema’s diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DGI). De veranderende samenleving komt terug in de school. Hoe zorg jij als HR professional in het onderwijs ervoor dat binnen jouw organisatie iedereen gelijke kansen krijgt. 

 • Ruimte maken voor DGI in de organisatie
 • Effecten van een onveilige en inclusieve werkcultuur op het individu, een team en de organisatie
 • Weerstand om aan de slag te gaan met DGI
 • DGI onderdeel maken van processen, systemen en werkwijzen (bijv. In werving & selectie, functioneringsgesprekken en promoties
 • Meten en bijsturen van DGI-activiteiten en -doelstellingen

 

Reindert Kriek

Reindert Kriek

HR & LEADERSHIP CONSULTANT

Leiderschap in HR

Met meer dan 10 jaar aan leiderschapsexpertise in diverse HR-rollen, heeft Reindert zijn stempel gedrukt op dynamische, snelgroeiende bedrijven. Zijn combinatie van zakelijk inzicht en bedrijfskundige achtergrond stelt hem in staat om scherp te anticiperen op de manier waarop HR maximaal waarde kan toevoegen aan de organisatie. Reindert zorgt voor de rode draad tussen de verschillende onderwerpen.

Onderwerpen die in de module van Reindert aan de orde komen:

 • Wat zijn vaardigheden die je moet ontwikkelen om relevant te blijven?
 • Hoe maak je een goede business case binnen een complexe organisatie? En vooral: hoe word je gehoord?
 • Wat vraagt de rol van je op project- en stakeholder management?
 • Je leiderschapsrol in relatie tot leiders van je organisatie
 • Wat doen HR-afdelingen binnen snelgroeiende dynamische bedrijven

Waarom een leergang voor Directies en HR in het onderwijs?

De leergang geeft handvatten hoe Directies zich samen met HR verder kunnen ontwikkelen om adequaat antwoord te geven op de grote  beweging in de maatschappij en in het onderwijs.

Image

Wat levert de leergang jou op?

Bij de leergang staat het toepassen in de praktijk centraal.

De voordelen op een rij:

 • Betere persoonlijke effectiviteit
 • Nieuwe inzichten ten aanzien van de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat
 • Beter begrip van de complexiteit van het proces van instroom tot uitstroom
 • Betere dialoog met andere stakeholders (interne stakeholders maar ook externe)
 • Door de causale aanpak - van weten naar doen - direct resultaat in de praktijk
 • Meer impact, meer plezier en betere prestaties

 

Image

De beroepsvereniging NVP ondersteunt de ontwikkeling van de leergang ‘Onderwijs in Beweging’ voor HR-professionals werkzaam in het onderwijs.

Wanneer?

Eerstvolgende leergang start april 2024

   

Dag 1 - week 16

  donderdag 18 april

Dag 2 - week 17

  donderdag 25 april

Dag 3 - week 19

  woensdag 8 mei

Dag 4 - week 20

  maandag 13 mei

Investering

De investering voor de 4-daagse leergang bedraagt € 2.450,- per deelnemer. 

3 maanden na de leergang  wordt een extra verdiepingsdag georganiseerd. De investering voor de extra verdiepingsdag bedraagt € 695,- per deelnemer.

Bedragen zijn exclusief BTW.

Over de leergang voor Directies en HR professionals in het onderwijs

Voor wie?

Ben je als Directeur of als HR professional actief in de onderwijssector? 

De uitdagingen binnen de sector zijn enorm. Het wordt steeds complexer om vanuit HR structureel met oplossingen te komen. De dialoog met HR binnen de instellingen is een uitdaging op zich. Hoe zorg je ervoor dat het HR beleid ook wordt uitgevoerd?

Als instelling ben je betrokken bij onderwerpen zoals:

 • Vitaliteit en gezondheid
 • Recruitment
 • Professionaliteit
 • Mobiliteit en loopbaanperspectief
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Diversiteit en inclusie
 • Leiderschap in HR
 • Andere relevante beleidsonderwerpen

Dan mag je de leergang  'Onderwijs in Beweging' niet missen. Meld je snel aan!

 

Hoe ziet de leergang eruit?

De leergang bestaat uit 4 dagen van 09.00 tot 18.00 uur waarbij de toepassing in de praktijk van de complexe HR vraagstukken centraal staat. Uitgangspunt is dat de deelnemers direct aan de slag kunnen met de nieuwe inzichten die ze hebben verkregen. 

Om de toepassing in de praktijk te versterken organiseren we 3 maanden na de leergang een extra verdiepingsdag. Tijdens de verdiepingsdag worden de laatste barrières om de nieuwe inzichten ook toe te passen weggenomen. De verdiepingsdag is een essentieel onderdeel van de leergang en vormt de afsluiting van de totale leergang.