ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN DE OPEWE EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities

 1. a)  "OPEWE ": OPEWE voor onderwijs van morgen.
 2. b)  "Opleiding": een door de OPEWE georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.
 3. c)  “Open inschrijving”: Opleidingen waarbij deelnemers vanuit verschillende organisaties kunnen deelnemen.
 4. d)  "Incompany opleiding": een door de OPEWE in opdracht van een derde georganiseerde opleiding.
 5. e)  "Deelnemer": iedere persoon die deelneemt aan een (incompany) opleiding.
 6. f)  "Opdrachtgever": Contractant voor incompany opdrachten.
 7. g)  "Aanmelding": inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen OPEWE en Deelnemer.
 8. h)  "Aankondiging": door OPEWE ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Opleiding.
 9. i)  "Cursusmateriaal": al het materiaal dat de OPEWE in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.
 10. j)  "Schriftelijk": (tevens) per fax, email, internet of ander elektronisch medium.
 11. k)  “Ondertekening”: het plaatsen van een handgeschreven handtekening, gescande handtekening dan wel een digitale handtekening.
 12. l)  “Digitale handtekening” het digitaal plaatsen van een handtekening doormiddel van het schrijven van een handtekening met behulp van een computermuis op een elektronisch formulier.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. a)  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de  OPEWE enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
 2. b)  Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van OPEWE: www.opewe.nl.
 3. c)  Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van de OPEWE geschieden.

Artikel 3 Aanmelding/Opdrachtverstrekking 3.1. Aanmelding:

 1. a)  Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, fax, email of ander elektronisch medium aan de OPEWE te worden verzonden.
 2. b)  Door bevestiging van het online inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
 3. c)  Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.

3.2. Opdrachtverstrekking incompany:

a) Opdrachtverstrekking bij incompany opdrachten geschiedt door middel van een voorstel vanuit De OPEWE en een akkoordverklaring vanuit de Opdrachtgever. De akkoordverklaring kan zowel mondeling als schriftelijk per post, fax, email of ander elektronisch medium worden verstrekt.

Artikel 4 Deelnemers bij open inschrijving en incompany opdrachten

a) De OPEWE kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan de OPEWE een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.

Artikel 5 Nakoming

 1. a)  De OPEWE is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
 2. b)  In geval van wijziging(en) zal de OPEWE zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.
 3. c)  Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

 1. a)  Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.
 2. b)  De OPEWE behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
 3. c)  In het geval dat de OPEWE kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 7 Annulering

 1. a)  In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een opleiding onvoldoende is, kan de OPEWE de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
 2. b)  Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Bij schriftelijke annulering binnen deze bedenktermijn zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien Deelnemer binnen deze bedenktermijn (gedeeltelijk) heeft deelgenomen aan de Opleiding, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 3. c)  Voor zover de OPEWE verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van accommodatiekosten, worden deze kosten wel doorberekend aan de deelnemer.
 4. d)  Indien Deelnemer het door hem/haar aan de OPEWE verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal De OPEWE het hem/haar toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.
 5. e)  Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de OPEWE is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger expliciet door de OPEWE te worden toegelaten.
 6. f)  Bij verhindering kan Deelnemer ook ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. De OPEWE kan onder verwijzing naar artikelen 5 en 7a niet garanderen dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. In dit geval dient de betaling wel te worden voldaan als zou Deelnemer de editie volgen waarvoor deze zich in eerste instantie heeft aangemeld.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. a)  Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de OPEWE verzorgde opleiding en/of Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van de OPEWE en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
 2. b)  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
 3. c)  De OPEWE is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, moderatoren, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 1. a)  Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt de OPEWE desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.
 2. b)  Alle informatie van Deelnemer wordt door de OPEWE en haar docenten en moderatoren vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor of worden verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.
 3. c)  De door de OPEWE ingezette docenten en moderatoren onderkennen de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens en zullen hiermee zorgvuldig omgaan.
 4. d)  Tenzij Deelnemer schriftelijk uitdrukkelijk afziet van toestemming zal de OPEWE zijn of haar gegevens bewaren/gebruiken voor toekomstige informatieverstrekking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. a)  De docenten van de OPEWE stellen het Cursusmateriaal en hun adviezen zorgvuldig samen. De OPEWE staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op Cursusmateriaal, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
 2. b)  Aansprakelijkheid van de OPEWE voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
 3. c)  Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor de OPEWE aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van de OPEWE te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met De OPEWE is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging

 1. a)  De OPEWE kan de overeenkomst met Deelnemer en/of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer en/of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door de OPEWE te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.
 2. b)  Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan de OPEWE hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 12

a) Indien de OPEWE geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

Op alle overeenkomsten met de OPEWE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.